LERXENG HMONG. MASTER KOU YANG

  THE PHILOSOPHIES OF MASTER YANG KOU

LIJ SIM

LIJ SIM 1

LAWJXEEB

 

(English Version)

 

WHAT IS LERXENG?

  • Lawjxeeb = Txuj thiab Ci ua ke
  • Lawj =  Martial art (Physical)
  • Xeeb =  Knowledge or Education (Mental)

Lerxeng means universal martial art in Hmong. Completion and experience in Lerxeng means students will experience both physical and mental balance. All flexible straight combated and ALL kickings are some forms of the special techniques.

In Lerxeng, we based on the idea of proper training, knowledge and team. We believed the classical tradition, that mental and physical training must be balanced to create a balanced individuals.

At Lerxeng school, we teach our students to improve their vision, skills, disciplines, leadership, self defense and other capabilities. We educate our students about the nature of productive, creative and all possibilities in life. This means when some one pracetice Lerxeng is not only for excercise, but it's about a way of life. And this is Lerxeng, the system and tools for life.

 

 

LIJ SIM 2

TAUB IB ZEEJ

 

Taub ib zeej yog tau taub txog tus kheej. To taub txog tus kheej yog tau taub txog tus kheej lub hom phiaj, keeb cag (lub hauv paus), kev tig, kev xav tau, kev tswj xeeb, kev tawv, kev txiav txim siab, txiaj ntsim, xeev xav thiab teeb meem nrog rau txhuab sim. Txawm yuav muaj kev kawm npaum licas los xij. Nws yog ib qhov khooj xwm rau ntau leej tub txawj uas yuav los to taub txog tus kheej. Yog li, taub ib zeej yog kom to taub tias yus yog leej twg, yus lub hom phiaj yog dab tsi thiab yus puas tau paub tias yus zoo licas. Lwm tus ho zoo licas. Sawv daws los qhov twg los thiab tus yam ntxwv ntawm neeg zoo licas. Ntxiv ntawd ne, yus puas tau paub tias txuab sim kev ua neeg ne zoo licas thiab. Txuab sim nkaus xwb ne ho zoo licas. Piv xws txuab sim ntawm kev ua neeg ib txwm yeej xeeb yug los nrog kev kum xeeb, qia dub, xav tau thiab nrog kev tsuaj phoj sim, kev sib cais, kev khaws xyeem, kev ntshaw, kev hlub thiab lwm yam. Ua li yus tus kheej tob xeeb txog lawm los yog hnov luag hais xwb. Ua ntej yus yuav to taub txog yus tus kheej, yus yuav tsum tau taub tias, yus los yog ib tus ntawm neeg. Ces yus paub tias neeg xeeb los ib txwm yeej zoo licas.

Tshaj nov, yus kib kwm ib txog hauj lwm twg, yus thiaj pom tus txiaj ntsim thiab paub txog qhov yuav muaj teeb meem thiab yuav xaus. Yus thiaj li paub txiav txim siab tswj nrees rau yam yus ua.  Hos tsis li cas ceeb laj pom thiab ua tau yam ua yus xav ua.  Ceeb laj coj tib neeg, ceeb laj haum tib neeg, ceeb laj haum tus kheej, thiab ua txhua yam los puas vim yog tib neeg. Vim tib neeg ces yog vim yus ua tus zus ib.

Yog li, taub ib zeej thiab yog  thawj kauj ruam kev kawm ntawm tub txuj. Thiab yog chaw tiag taw mus rau txhua yam. Kev tob lij fab no, muaj tau los ntawm kev kawm txhua yam xws; kawm, xyaum, kwm xeeb thiab tham nrog lwm tus kws lij sim uas tob lij zoo txoj laj xeeb.

 

 LIJ SIM 3

“Qhia Tib Neeg”

“Lawj xeeb tus yuam sij cawm neeg”

 

Kev qhia tib neeg los sis tub txuj yog ib txoj hauj lwm tseem ceeb heev ntawm Vajloog Lawjxeeb Hmoob. Tsis tas li nws tseem yog kev tiag taw kev ua hauj lwm mus rau txhua yam haujlwm, tsis hais fab twg li. 

Lawj xeeb Hmoob txoj  kev cob qhia muaj  3 yam xws:

1          Qhia

2          Coj

3          Cob

 

Vajloog lawj xeeb thiab ib tus neeg txawj ntse zoo li ib lub thaiv thiab ib rab rauj tuam tshij loj. Neeg feem coob zoo li ib tus hlau uas tseem nkhaus nkhaus heev li.  Txoj kev yuav cia li hais lus li txheev khawv koob kom neeg zoo yuav qhia tsis tau tib neeg. Ib txoj kev uas yuav qhia tau tib neeg kom mus tau tiag tiag ces yog Qhia, Coj, Cob.

 

Qhia_Qhia ntshis, taw ntsis kom paub seb nws ua puas yuav tau mus.

Coj_yog ua kiag rau nws saib, taw ntshis rau nws ntsia, ua rau nws saib ua ntej.

Cob_Yam tus hlau, yuav tau muaj rauj ntaus kom ncaj, cob kiag, txuas kiag, ham kiag.

 

Neeg nyob ntiaj teb zoo ib yam li ib hom tsiaj. Yam lawv ua, lawv yeej tsis paub li. Yeej tsis paub tias, txhaum me thiab txhaum loj. Tsuas yog thaum tshwm sim tuaj lawm mas thiaj li mam ras me ntsis xwb. Kev yuav qhia tau tib neeg ces yog coj, thiab cob ntshis xwb. Tsis muaj ib yam dab tsi es qhia lawm tsis txawj. Tsuas yog yam tsis txawj txav nkaus xwb. Lub ntiaj teb no, tus raug qhia, coj thiab cob los lawm yog ib tus uas nrhiav tau tsis yooj yim kiag li.  Kuj tsis muaj leej twg es tsis tau txais kev qhia, coj thiab cob es cia li txawj txawj.  Kev qhia, coj thiab cob thiaj li yog ib tus yuam sij cawm neeg hauv vaj loog lawj xeeb.

 

 

LIJ SIM 4

ZEEJ 3 LAJ XEEB

Zeej 3 laj xeeb xws li;

  • Leej Xeeb
  • Lij Xeeb
  • Lawj Xeeb

Leej xeeb yog fab kev ncaj ncees. Xf. Kub hais tias; ua neeg nyob yus yuav tsum tsib xeeb fab kev ncaj ncees vees tee. Leej yog ua dab tsi los yuav tsum leej tiag tiag. Leej yog yuav tsum coj tus, coj ncaj thiab pov puag pej xeem, nom tswv los sis txuab sim.

Lij xeeb yog fab kev txawj ntse. Xf. Kub hais tias; ua neeg nyob tsis yog muaj leej xeeb xwb. Txawm yuav muaj kev ncaj ncees los yuav tsum tau muaj lij xeeb thiab. Muaj lij xeeb ces yog muaj kev txawj ntse txhua yam xws li; yuav tsum txawj ntaub txawj ntawv. Yuav tsum muaj kwm xeeb thiaj laj lwg tswv yim. Dhau nov yuav tsum paub txog lub zog nyiaj txiag thiab kev siv nyiaj hauv lub neej txuj. Yuav tsum muaj kev kawm kom deb dav tsis hais fab twg. Li no mas thiaj yog zeej neeg lub lij xeeb.

Lawj xeeb yog fab txuj. Xf. hais tias yus txawj ntse thiab paub tab lawm los yus yuav tsum tau txawj tes taw thiab. Lawj xeeb thiaj yog tus yuam sij cawm cev nqaij daim tawb. Thaum yus cev nqaij daim tawv ruaj khov ces yus lub xeev xav los ruaj kho. Yus thiaj yog ib tug thawj coj ruaj khov tiag tiag.

Tub txuj yuav tsum muaj zeej 3 laj xeeb. Mas thiaj kav thaj yeeb. Thiaj yuav yeej txoj kev sib tw thiab pab tau txhua haiv kom muaj kev vam meej.

 

LIJ SIM 5

LAWJ XEEB KIM NUJ TXUJ

(The values of Martial art by Xf. Kou)

Xf. yaj kub hais uas lus hmoob txheej siab tob thiab muaj hwj chim hais tias;

Kawb kawm lawj kawm kaws kaws nqaij tawv.

Kawb kawm lawj kawm lawj xeeb kawb kav txoj sia.

kawb kawm lawj kawm tiv kawb sij sia.

Kawb kawm lawj, kawm kawg txawj cawv cawm kawb neej.

kawb kawm lawj, kawm cawv cawm zeej sia.

Kawb kawm lawj, kawm cawv cawm keeb zeej

Kawb kawm lawj, kawm cawm lawj keeb kuj

Kawb kawm lawj, kawm cawm Keeb keeb

kawb kawm lawj, kawm kav kaj haiv

Kawb kawm lawj, kawm cawm txuab sim luaj pua.

Los lus tias kawb no yog hais txog ib tug neeg fresh, ib tus tub hluas, ib tus young stuent.

 

 

LAJ XEEB 6

 

“Ntxeev Lub Neej”

 

“Thawj coj npaj txhij, pejxeem tsis txhij ua tsis tau. Thawj coj thiab pejxeem npaj txhij, thiab npaj tau, tab sis yog sij hawm tsis ncaj, ua los tsis tshab. Thawj coj, pejxeem, thiab sij hawm sib ncag thiab txhij tib si, tiam sis yog tsis paub kev tig, ua los tsaus ntuj nti”.

 

Yog li,  txhua leej tib neeg uas yuav ua ib yam dab tsi thiaj yuav tsum nco ntsoov saib tus kheej (Thawjcoj)  pej xeem, sijhawm, thiab liaj txheej kev tig pwm fai.

 

Xf. Kub piav ntau yam dab neeg piv txwv xws nram no mus:  

 

Xyoo 1918, Paj Cai pib sawv tawm tsam Fabkis, nws muaj ib lub hom phiaj zoo. Nws muaj tub rog txog  4,000 leej. Nws npaj txhij thiab cov thawj coj los npaj txhij. Tab sis, lawv ua tsis tau dab tsi. Vim lawv tsis paub liaj txheej kev tig. Xws li yog fai lua, thiab kev txuas fai mus rau lwm lub teb chaws. Thaum kawg thiab tau swb rog rau Fabkis.

 

Xyoo 1961, Vaj pov tau txais kev pab yam khov kho tuaj ntawm CIA tuaj. Lawv muaj kev sib cuag mus los nrog lwm haiv neeg txawv teb chaws. Sib cog lus tias “koj muaj phom ces kuv muaj tub rog”. Vaj pov ua nrov nroog ntws thoob ntiaj teb tag. Thaum kawg tseem tau nres tsis tsis tsheej. Qhov nov, vim 2 yam xws; ib liaj txheej kev tig, ob pej xeem tsis txhij.   Vaj pov tsis nco qab tias yog rub Amiskas tuaj tua sab Esxias ces yog tua tag nrho txhua haiv neeg tebchaw Esxias. Vaj pov muaj 300,000 tus pej xeem thiab 20,000 tus tub rog nrog rau hoob pob zoo, thiab muaj nyiaj ntau.  Tab sis cov tawm tsam vaj pov muaj ze li ntawm 1,000,000 tus pej xeem ntxiv rau 30 tawm roob tus nyab laj thiab teb chaw suav.  Yog li thiaj hais tias pej xeem tsis txhij thiab tsis paub liaj txheej kev tig. Vaj pov kuj tsis khi nrog suav thiab lwm lub teb chaws, vim huab tas los tsuas tsis paub kev tswj fwm lub tebchaws thiab raug Fabkis tswj fwm los lawm ntev xyoo.  Tiam sis Vaj Pov kuj tsis tau yog tus swb tsov rog, nws yog tus tsum tsov rog. Vim tias nws siv 20,000 tus tua nrog 75,000 tus los lawm ntev xyoo. Nws lub neej ua tub rog 15 xyoos yeej tsis tau swb dua leej twg li. Qhov nws swb no, yog nrog nws tus phooj ywg swb xwb.  Lub ntsiab hais tau tias, vaj pov swb fai lua ntiaj teb. Fai lua yog liaj txheej kev tig hauv lub tswv yim.

 

Ib Qhov piv txwv ntxiv, txij xyoo 1975 los mus.   Thawj theej kaj Paj Kaub Hawj thiab Zoov Zuag nkawv npaj txhij txoj hauv kev yuav ntxeev tsee ib lub neej tshiab rau Hmoob thiab tag txhua nywj keeb hauv teb chaws lostsuas. Nkawv muaj hom phiaj zoo, nkawv npaj txhij, tabsis, pej xeem tsis txhij, nws tsis ncaj sij hawm thiab nkawv tsis muaj liaj txheej kev tig txaus. Thaum kawg nkawv thiaj poob rau qhov uas ua tsis mus tsis los. Qhov hais tias tsis pej xeem tsis txhij , sij hawm tsis  ncaj, thiab tsis paub liaj txheej kev tig yog vim li nram no;

 


 

Pej xeem_nyob los tsuas pej xeem nkees rau txoj kev sib ntaus sib tua lawm. Vim teb chaws los tsuas twb sib tua los lawm ntev xyoo. Ua rau pej xeem ntsib teeb meem txaus nkaus, tsa tsis taus tob hau.  Cov tuaj nkawv tog los txom nyem txaus. Tsis muaj lub siab qhov yuav mus sib tua, tsuas muaj lub siab xav kom muaj teb chaws xwb.

 

Sij hawm_Nkawv pib tau yuav luag yog caij. Tab sis Amiskas thiab Suav lawv twb pauv lawv cov hom phiaj tag lawm. Ua rau lub sij hawm cia li dhau mus yam txaus tu siab kawg. Tsis tas li, ho ncaj rau lub caij neeg ua rog fab tsam phab meej thiab kev noj haus.

 

Kev tig_ Nkawv ua txhua yam xws nyiaj ntxeeg tig, sau ntaub ntawv mus thoob koom haum ntiaj teb thiab mus pab pawg rau tim Asmskas no, thaib teb thiab Los tsuas. Kuj nrog Nplog sib tua raws cia teb los mus ntau xyoo. Nov Mus tau ib ruam lawm.  Tab sis tshua tom ntsis nkawv mus tsis txog xws, kev ua ib tus yuav tsum ncig lub ntuj no mus hais ntsees, taw ntsees, nqis tes hais cai zias, tswj zias rooj plaub kom sawv loj tuaj mus. Tsis  tas li, Paj Kaub kuj ntse heev, tab sis tswj neeg tseem yog ib qho muaj teeb meem rau paj kaub. Yog li thiaj ua rau thaum kawg raug Thaib tawm tswv yim muab lawv tej xov coj mus pauv nyiaj sab Lostsuas.

 

Kev ua hauj lwm yuav nov qab laj xeeb no tsis tau hlo li.

 

 

 

LAJXEEB 7

“Ua Luam”

“Txhua yam yog lag luam”

 

“Txhua yam yog lag luag”, tsis tau hais tias yog xav tau nyiaj. Tabsis, yog hais tias txhua yam tshwm sim yog ib yam lag luam twg  xwb. Muaj yeeb ncuab, sib cav cam, sib ntaus, sib tua, sib txeeb, ua zoo, ua phem los puav leej yog lag luag.  Piv xws, tuaj kawm lawj xeeb yog hom lag luag uas ua zog yuav zog. Hos mus ua luag muag khoom yog ua luam yuav nyiaj. Coj zoo yog ua luam yuav lub moo.  Coj phem yog ua luam nyiag yam xav tau.  Tu ib ce zoo yog ua luam zoo nkauj zoo nraug.

 

Txoj kev ua lag luam sib tw  yog ib tug cwj pwm uas khov thiab vam meej sai nyob qab ntuj khwb.  Tub lawj  xeeb yuav tau ras ntsoov tias, txhua yam teeb meem tsuas yog ib yam lag luam xwb. Yog thaum muaj ib yam twg tuaj rau yus lawm..Nws yuav yog ib lub tswv yim ua luam los tsis paub.  Yus yuav tsum tau ras ntsoov txog lij sim 6 nov.

 

Tus neeg tsis paub lag luam, yuav raug lag luam luag mus. Tus paub tsis ua yuav ua tus poob lag luam mus. Thaum poob lag luam ces poob peev. Tsis muaj lag luam ces tau kua tsis tau phuas.

 

Kev ua lag luam nyob ntiaj teb, tsis koob xuam yuav tsum tau muaj ib thooj nyiaj los sis ib thooj kub. Ua ntej tshaj kom muaj lub siab ntseeg. Thaum yus muaj lub siab ntseeg lawd, yuS yuav tsum pib kiag mus. Yus ua tsis tau, yus yuav tsum mus koom thiab kawm luag. Zoo dua qhov yus ua tsis tau es cia li tas. Yus mus koom luag txawm tsis tau 100 los yeej tau 10.

 

Kev ua lag luam, yuav tsum paub siv yus qhov peev xwm thiab txawj siv lwm tus qhov peev xwm; piv xws;

 

Xf. Yaj thaiv tsis muaj nyiaj, tiam sis nws muaj peev xwm. Xyoo 2005-2007. Nws tau koom tes nrog ntau lub tuam txhab nyiaj txiag. Nws siv peev peem xwm xwb, lawv siv nyiaj. Thaum kawg kuj kiv nta tau ntau lub koob tsheej los txhawb nqa cov tub lawj xeeb yam nws tsis tau siv ib duas las nyiaj. Tej hauj lwm uas nws kiv nta ntawd kwv yees li $30,000.

 

LAJ XEEB 8

TSOV PLOJ ZUJ ZUS

Tsiaj Nruab Nrag Coob Dua Qub

 

Roob hav zoov loj, muaj tsov ntau tus. Txhua tus txawj tom tsiaj  hnub dhau hnub los cawm lawv txoj sia. Ntau hnub noj lawm ntau tus tsiaj thiaj cawm tau tsov txoj sia. Tsov txawv tib neeg, tab sis tus cwj pwm kev nrhiav noj  zoo li ib feem ntawm tib neeg. Tsov nyob  twm zeej ntau dua nyob xyaw npoj. Ua mus ua los thaum kawg lub ntiaj teb no, tsov thiaj li tshuav tsawg zuj zus.

 

Txawm tias tsov yuav yog ib tus uas tsiaj ntshai dua ntais los, yeej tseem noj tsis tau tag tej tsiaj nruab nrag. Vim tias tsiaj muaj ntau hom tshaj tsov. Thaum kawg  tsiaj feem coob khiav deb heev ntawm thaj chaw uas muaj tsov. Vim lawv ntshai tsov tom noj. Tsov qee tus thiaj li tuag tshaib. Qee tus kuj ho raug neeg tua los ua tshuaj  thiab laws tawv muag.   Tsov cia li yuav ploj tsis ntev yav pem suab no. Txawm tias ib feem ntawm neeg ntiaj teb xav cawm tsov cia los, tsuas yog cawm los kom neeg them nyiaj es tau saib lawm xwb. Tsis li ces yeej tsis muaj leej twg cawm tsov li.

 

Ib tus neeg, los sis thawj coj nrhiav rawv lwm tus, txeeb rawv lwm tus li, ces yuav tsis hum nrog neeg. Nws feem ntau nyob ib leeg thiab khiav deb pejxeem. Los sis pej xeem yuav nrug deb nws zuj zus. Tub txawj tub ntse yuav tsis nyob ze nws. Tub sab tub nyiag xyaum ua raws nws tus lw thiab ywj huab noj lwm tus. Kev tsis sib hlub muaj loj dua qub. Tub sab nyeg koom tes rov huab pejxeem. Kev ntxeem lub neej thiab kev txhim kho tsis npaum kev huab noj lawm. Thaum no, npoj thiab pab pawg tau kev tsaus ntuj.

 

Yog li, Tub lawjxeeb thiaj li yuav tsum los tau taub txog lub  laj xeeb no. Kev vwm loj, kev huab noj, kev tsi luag yuav ua rau luag lwm tus ntshai yus ib yam li tej tsiaj ntshai tsov. Thaum sawv daws ntshai koj lawm. Lawv yuav nrug deb koj heev. Thaum neeg nrug koj lawm ces, koj txawm yuav muaj ib lub tswv yim zoo los, koj siv tsis tau. Vim lub zog loj tshaj ntawm ib tus neeg ntse, thiab thawj coj yog nyob ntawm pejxeem.  Lub lajxeeb no, thiaj taw mus rau kev fwm thiab txhob huab noj lwm tus.  Piv xws, tsis huab noj thiab  fwm tub txawg ces tub txawg nyob ze. Tub  sab nyeg thiaj yuav ploj mus zuj zus. Koom siab sib tam sia, nom tswv thiaj ua tsis tau liaj  saum yus nrab qaum. Txhob tawg  npoj thiab tsis zoo li tej tsov uas tuag tshaib tsis muaj noj.   Kev ua thawj coj, thiab ua ib tus tub lawjxeeb tsis yog ua ib tus tsov rau neeg ntshai, tab sis yog ua ib tus tsov rau neeg fwm thiab saib. Lub ntsiab yog hais tias “ua neeg nyob txhob tsis ntsees rau qhov noj xwb.”

 

 

LIJ SIM 9

TSWJ TEEJ THEEJ FUJ

 

Tswj teej - yog tswj teej tug.

Theej fuj - yog kawm tiav txuj, fuj fuaj thiab yuav coj huj huaj, fuj fuaj licas thiaj muaj nuj nqi.

 

Nyob rau hauv lub tswv yim tswj teej theej fuj no, xf. Yaj kub qhia thiab seeb ua kuab lus Hmoob txhooj siab tias;

 

1. Kib kim keeb no yuav tsum kib kiv kom tsheej neej. Txuj txawm txum txawb koob. Meej kim koob hmoob tseg tseg.

2. Kib kim keej txuj tiav lawm. Yuav tsum kim keev tsheej tsheej kib kawg kiag kom kim zim faj, zim txwv koom kuj txuj.

3. Keej sim no, kib kiv keej keeb kim keej kee. Zim txwv keeb kuj txuj teem nuj rau Hmoob.

4. Kim kom kim kim. Tsis yog Kib kom liam sim. Kim ib sim, tsis yog kib chim kim tus kheej.

5. Theej fuj, ceeb fuj tiav tsum dav yim dav. Dav yim dav ces tau ntuj, teb, luaj, zeej, lum, cej thiab zim kav xwb.

6. Theej fuj tsheej keeb tiav. Tsum koob kav fuj txuj.

 

Kib- yog pib.

kim - yog muaj nuj nqi.

Keeb-yog txuj, yog lub hauv paus.

kib kiv- yog ib yam li manage.

tsheej tsheej-yog kom tsheej ib txhis mus li.

Txuj txawm-yog txuj ci tshwj los.

Txum txawb- yog ib yam li tshwm ciaj kav mus li.

Meej-yog meej mom.

Tseg tseg-yog kom ciaj ciaj sia mus li.

Keev-yog kom nco qab ntsoov.

kuj-yog nqaij toog txha hlau.

Ceeb fuj tiav-yog ib yam li graudated los sis kawm tag.

Lum-yog lum zeej, zeej neeg thoob ntuj.

Cej-yog cej ciam, dej av, nature lub ntuj.

Koob kav-yog kom txaus qhuas, txaus hwm, kav tau haiv neeg, tsob txuj thiab ntiaj teb.

 

 

CHAPTER 10

"NPLUA NUJ & NUJ TXUJ"

 

Xf. Kub qhia tias; nyiaj xwb tsis npaum li nuj txuj. Nuj txuj thiaj tshav ntuj. Tiam sis nyiaj yog nyiaj. Nyiaj yog nuj. Mas yuav kom yus ua neej zoo, tub txuj ua neej tsheej yuav tsum yog nuj txuj.

Nuj yog npluag nuj mauj noj muaj haus.

Txuj yog muaj txuj ci siab txawj ntse.

 

Ua neej nyob. Peb tub txuj yuav tsum nyob thiab sawv rawv ntawm "txoj kab nyiaj mus thiab nyiaj los". Mas yus thiab muaj nyiaj.  Xav tau nyiaj yuav tsum cia nyiaj khwv nyiaj. Xav tau txuj yuav tsum kuj txuj (ceem kom txaus txaus).

 

Tiam sis ua neeg nyob. Yog yus muaj nyiaj, yus yuav tsum txawj siv nyiaj. Yog yus tsis txawj siv nyiaj ces yus cov nyiaj yuav rov siv yus.  Vim nuj txuj yog kev tshaj ntuj. Hos nuj xwb no ces mus kawv txuj ntxiv.

 

Xf. Hais ntxiv tias; nuj txuj mas haiv nuj txuj. Tsis yog kheej nuj txuj. Txhais hais tias; yuav yuav tsum ua kom lwm leej lwm tus tau noj haus li yus thiab. Thiaj yog ib txoj kev nuj txuj tsim nyog.

 

 

LAJ XEEB 11

“Tsov Tsis Muaj Kaus”

 

 

Tsheej koob ib zeej txuj, ib tus kws xib fwb, muaj txoj kev hlub rau neeg  ntau tshaj lwm tus. Ib txheej dhau ib txheej cov xib fwb, tub txuj, thiab tub lawjxeeb feem ntau muab kev hlub rau neeg ntau dua neeg muab rau lawv. Ua mus ua los zoo li tub lawj xeeb thiaj yog ib co tim tswv uas cawm seej tsis cawm qus. Cov  tub lawj xeeb uas muaj kev kawm zoo, yuav luag ib puas feem pua pw rau lub neej kev ncaj ncees, kev pab neeg thiab kev nyiaj ntxeem uv los sis hlub tshua lwm tus. Nov ua rau coob leej Kws tau poob rau kev txom nyem. Txom nyem vim kev hlub rau luag muaj loj, tab sis kev hlub rau yus, yus nov qab.

 

Ntxiv ntawd, tshwm kev txom nyem rau cov kws, vim lawv fem feeb ntau dhau rau kev ncaj. Lawv tsis xeev rau teeb meem 4 fab, uas leej twg los khiav tsis dim.  Yog li, tsis yog kom ua phem tau zoo. Tabsis , yog kom to tau txog kev ua neeg zoo uas pab tau yus. Txhob cia yus poob mus rau txoj kev zoo uas raug kev phem caij tsuj. Nws zoo li kev ywj rau txuab sim. Xwsli, lub ntiaj teb tig mus tig los, muaj  tsaus thiab kaj.  Yuav nyob nruab hnub hmo ntuj tib si tsis tau. Ho yuav nyob ib lub caij xwb los tsis tau. Ob lub yuav tau sib hloov nraim.  Caij pw yuav tau pw. Caij sawv yuav tau sawv. Pw ntau dhau ces po. Thaum po ces piam, piam ces liam sij. Tsis pw li kuj tsis zoo tib yam. Ua li yus ua tau, txhob cia poob  mus rau qhov nws tau poob.

 

Piv txwv xws nyob rau xyoo 1980 los txog rau xyoo 1990 no. Ib feem ntawm cov kws xib fwb uas yog neeg zoo, tau raug poj niam nrauj los sis  nrauj poj niam. Qhov lawv sib  nrauj no tsis yog siab phem. Tab sis yog tsis paub  khiav thiab tig kev zoo thiab kev  phem.  Kuj muaj  coob leej hauj sam lub neej zoo xws ib yam li tej xib fwb no thiab. Kuj ho muaj tub ceev xwm coob leej lub neej zoo ib yam li cov kws xib fwb thiab hauj sam.  Qhov 3 pawg no raug teeb meem rau kev sib nrauj ntau, vim lawm txoj hauj lwm yog tib txog xws, tswj kev ruaj ntseg thiab tswj kev ncaj rau lwm tus. Yus ua li tus siab zoo, tab sis poob rau tib neeg foom los muaj.

 

Yog li, ib tus neeg ntse yuav tau txhob lam ua  tsov tsis muaj kaus. Yuav tsum muaj kaus.  Muaj kaus yog  cia nrhiav noj,  tiv thaiv yus tus kheej, lwm tus thiab lub neej tib si.  Paub tiv thaiv luag tsis paub tiv thaiv yus, ces yog tsov tsis muaj kaus. Lam txaij daim tawv hem neeg xwb. Thaum kawg tau kev tws.

 

LAJXEEB 12

 

“FAI LUA THIAB FAI TUB ROG”

 

Laj xeeb 11 no feem ntau yuav hais txog fai lua tiab fai tub rog. Vim tias, txuj thiab ci sib txawv dua ntais.

 

Qhov ua rau tus thawj coj muaj hwj chim thiab tsam sim loj,  yog vim qib txam nruj, ncaj ncees, meej pem thiab nreb nreeg. Qhov ua rau ib pab twg ua dab tsi tsheej yeej, vim yog muaj pwm fai tub rog thiab pwm fai lua zoo. Ob tus fai tua tib lub phiaj sib xyaws.

 

Qhov tub rog thiab me zeej tsis ntshai sib ntaus tsib tua, vim yog lawv mloog qib txam ntawm tus thawj. Thaum tus thawj tau qib txam lawm, sawv daws ua raws. Tsis muaj leej twg hla qib txam. Leej twg ua tau txiaj ntsim zoo, tau kev txhawb  zoo. Tus muaj kev txhaum, yuav tsum raug txim.  Cai yog cai. Thawj coj cais tau zoo thiab phem. Phem thiab zoo tsis sib xyaws. Thiaj yuav tswj tau tuam zuab peeb thiab me zeej.  Thaum me zeej thiab tub rog mloog qib txam zoo lawm, thiaj mam tsaws rog tau.

 

Ntaus lawj xeeb, ntaus rog los zoo ib yam. Nram qab no muab ib qhov piv txwv xws;

 

Thaum tsov rog ntiaj teb zaum 1 thiab 2.  Nyij pooj thiab Yiaslasmas lawv tau swb. Qhov no vim yog tias: Lawv muaj teeb meem rau fai tub rog thiab fai lua.   Vim los ntawd qhov hais tias,  Lub sij hawm uas cov thawj tub rog siv tub rog sib tua, cov  thawj fai lua txaus siab sib tua fai lua nkaus xwb thiab.  Cov thawj fai lua hais tias kom cov thawj tub rog ua raws li lawv hais.  Thiab kom mloog cov thawj fai lua hais.  Hos cov thawj tub rog los kuj hais tias cov thawj fai lua tsis to taub txog fab tub rog hlo li, ua licas thiaj yuav tsum kom tub rog los mloog lawv hais.  Vim yog mloog lawv hais ces sib tua yeej kawg swb xwb xwb.  Yog liaj pwm fai lua txhob khi liaj pwm tub rog ces lawv yuav tsum ua rog yeej. Cov thawj tub rog txaus siab siv fai tub rog tsa fai lua.  Ob tog muaj lij xeeb xav sib txawv tag nrho.    Muaj ib qhov piv txwv rau saib xws li nram no mus.

 

Nyij Pooj cov tub rog nkag ntxias ntxeev  fai lua. Tabsis, cov nom tswv fai lua tom Yiaslabmas qib txam fai tub rog yam qi muag nti.  Ua ntej ntawd Nyij Pooj cov tub rog los kuj cia lij pom tau tias, liaj txheej fai lua yuav tsum pauv raws liaj txheej tub rog, yam tsis ntshai lub zog ntawm fai lua li. Siv zog tub rog nkag tua ua qhov tseem ceeb. Lub ntsiab yog tias siv tub rog tsa fai lua.  Tab sis thaum kawg fai tub rog tsa tsis tau fai lua. Lino, thiaj li swb tawg tag yam xav tsis txog.

     Sib phim kawg, Hiv lawj tom Yiaslabmas tog,  ho tswj tuam zuab peeb uas siv lub hwj chim fai lua yam “Tsis paub tabsis, ua li tus paub paub”  ua rau yuam kev liaj txheej ua  rog yam tsis muaj peev xwm yuav rub  tau rov qab los. Tag tuam zuab peeb rau kev puas tsuaj sim. Lub ntsiab yog tias Hiv Lawj  ua li tus yuav siv fai lua tsa fai tub rog. Tabsis, ho qib txam tub rog sib tua qi muag nti. Thaum kawg thiaj li tau swb mus ib txhis.

     Ib qhov piv txwv ntxiv, xyoo 1989 txog rau 1990. Paj Kaub Hawj thiab thiab nws pab tub rog nyob rau ciam teb Lostsuas thiab Thaib. Kuj muaj kev sib kum xeeb xws li Nyij pooj  thiab Yiaslabmas nkawv thiab. Thawj tub rog Paj Kaub pom tau tias yuav tau siv liaj txheej tub rog nrog liaj txheej fai lua ua ke los mus daws tso Hmoob. Yaj tswv yeej uas yog tus Saub loj pom tau tias yuav tau siv Kev cai ntseeg (Ntseem niam thiab txiv)  los nrog fai lua thiab fai tub rog tib si mas thiaj coj  tau. Yaj tswv yeej ua rau neeg feem coob mloog nws hais thiab hawm nws zoo li ib leej txiv los sis huab tais. Qhov no, ua rau ceeb paj Kaub. Paj Kaub los tsis to taub zoo txog laj txheej kev cai, kev teev hawm. Ho ua li tus paub paub thiab. Tsis hais tias yus yog thawj tub rog, ces paub tub rog li xwb. Cia lwm yam rau lwm tus ua thiab. Tswv yeej los tsis hais tias, tuaj kev cai xwb, ho ua li tus paub paub fai lua thiab fai tub rog tib si. 

Ua mus ua los, Ho tab tom ncaj rau lub sij hawm uas thaib xav rub lawv kom taw. Vim lawv twb pab thaib ntxias tau (Npliaj tsab) lawv cov  thaib liab los hwm thaib dawb tag  lawm. Thaum  thaib dawb tau qhov thaib xav tau lawm ces paj Kaub  lawv tsis muaj dab tsi uas thaib xav siv lawm. Thaib muaj pw fai, lauj ko taw. Thaib thiaj ntxig tswv yim ntxias lawv pab hauv paj kaub ua rau lawv muaj  kev kub ntxhov hauv nruab nrog.

Ntxiv ntawd, Thaib xav tau nyiaj, nplog xav tua thiab xav yeej  Hmoob, Mis kas xav yeej sab Asia. Amiskas pab nyiaj rau thaib, pab khoom rau nplog. Yog nplog tig no ces, hais tau tias tsuj tau suav ib taws. Tsis koob xuam ua rog kub, siv rog txias los yeej sab Asia. Hos thaib los tsuas yog zaum zov nyiaj xwb. Tau lag luag ces kawg ua. Nplog los ntshai rwg tsam Miskas pab Hmoob. Cheem Miskas tuaj tim tsum txog ces ywj me me ua raws.  Lawv 3 leeg siv tswv yim los sib do nrog Hmoob thiab lwm haiv neeg me uas tseem nrhiav kev ywj pheej nyob rau sab teb chaws ntawd.

  Thaum kawg, Pab Kaub lawv cov  thawj coj tawg ua ob pab. Paj Kaub lam zov ciam teb. Hos Yaj Tswv yeej ces los nyob tom ib lub zos hu ua Khaum Khaus. Ua lub neej tu tu siab, yam li huab tais poob nroog.

Tsis ntev tom qab ntawd, Paj Kaub kuj tau los nrog tswv yeej nyob tom thaib zos ib yam. Hnub dhau hnub ob leeg zoo li tej huab tais zaum plhws tes.

 

Lub ntsiab tiag yog hais tias yuav tsum to taub ob seem tib si. Tsis hais fai tub rog los sis fai lua. Tsis paub txhob ua li tub paub paub ob seem. Nyias yuav tsum paub nyias thiv meem. Thiv meem yob ib qho tham tau tab sis ua khooj xeeb heev. Kev to taub thiv meem yog yuav tsu to taub yus tus keej thiab lub peev xwm ntawv yus. Paub qhov kawg thiab tsis kawg ntawm yus lub peev xwm.

Yog to taub txog sob kawm no lawm, peb yuav tsum cog dej siab dej ntsws ntawm ob pawg thawj neeg kom koom tes ua ke zoo tso. Muab liaj txheej tub rog los koom nrog liaj txheej fai lua. Maj mam kawm thiab ntxeem tig, mas thiaj yuav pom tau lub tswv yim thiab qhov phem zoo uas yuav tawm los. Txhob cia li pub poob mus rau ib seem xwb.

 

Ntxiv ntawd, peb tseem yuav tau ceev faj xws li nram no:

 

“Qhov tob tshaj ntawm Kev siv liaj pwm fai tub rog yog yuav tsum muaj liaj txheej fai lua ua lub phiaj tiag taw. Thiab yuav tsum muaj liaj txheej kev sib tua fab fai lua ua choj taug.”


 

Txawm tias thawj coj fai lua yuav tsis yog ib tus thawj coj tub rog los, Muaj peev xwm txiav txim siab kev sib ntaus sib tua hauv feem  tub rog tau. Feem tub rog los kuj muaj feem xyuam yuav tsum to taub fai lua. Cov thawj fai lua yuav tau txuag txoj kev ntxig thiab nkag mus do tig fai tub rog, yog tias tsis koob xuam.

Kev tsim & siv liaj txheej sib tua hauv fab tub rog  yog  ib yam ntawm kev siv tswv yim thiab kev txiav txim siab.  Chaw tiag taw thiab kev tawm  liaj txheej sib tua yog los ntawm kev kwm xeeb thiab kev xyaum fab kev sib tua. Yog li cov thawj tub rog thiaj tsim nyog  yuav tsum tau muaj kev kawm zoo rau fab kev sib tua. Kuj tseem tsis yog txawj sib tua xwb, tseem yuav tsum kawm kom paub fai lua, fai txawv teb chaws, fai nyiaj txiag, fab kev cai nrog rau lwm yam.

Txawm li cas los zoo, tus uas  yog tus thawj nws yuav tsum muaj moj yam khov thiab muaj tus ntsuj xeeb (Tus  yeeb yam  thiab tus cwj pwm nrog rau lij  xeeb)  ua thawj coj rau ob seem tib si. Tsis li ces tseem muaj teeb meem loj.

 

LAJ XEEB # 13

KWM XEEB NROG YAM TSHIAB

 

 

Ib zeej txuj nyob, yog muaj kwm xeeb kev ua neeg  nqaim thiab tsawg tsawg ces yuav ua rau kaw yus tus kheej lub peev xwm ntse thiab kev to taub txog  lwm tus lub ntiaj teb. Kev muaj kwm xeeb dav fo los sis muaj mus rau fab kev tsawj ntxhov, lom zem, txhua yam yog ib qhov uas zoo. Nws hais tau tias, ib zeej txuj mas yuav tsum tau nrhiav ntshis kev kwm xeeb xwb. Vim  ua neeg yug los kawm ces txawj ntse. Tabsis, yog kwm ib yam xwm twg dhau los lawm yim huab paub zoo tshaj kawm txog yam ntawm. Yog li kev kwm xeeb thiaj yog ib qho uas zeej txuj yuav tau saj sim thiab nrhiav hauv kev kwm xeeb nrog yam tshiab txhua lub caij.  Kev kwm xeeb yog yuam sij qhib lij xeeb mus rau lub ntuj dav thiab to taub txhua yam.

 

Kwm Xeeb: Yog kev kwm los sis hla  ib txoj haujlwm twg dhau los lawm thiab tau saj lim nrog lub lij xeeb tias zoo li cas. Muaj kwm xeeb yog muaj lub lij xeeb uas tau ua ib yam dab tsi  dhau los lawm.  Kwm xeeb nrog yam tshiab yog muab txhais ua lus Miskas (Willingness to seek new experiences)..Kwm xeeb kev ua neeg (Life experience).

 

LAJ XEEB 14

Tsim Thaij

 

Pauv tau yeej meem pauv mus kom sai, ua tau yim meem ua kom mus tau ntau,

Thawj tug uas xub khiav dim ntawm txhua yam yog tus muaj kev tsim thaij”.

 

Kev tsim thaij yog ncauj kev thiab hauv kev qhib neeg mus rau kev vam meej.  Tsim thaij yog tsim kom yus muaj txoj hauv kev dav thiab muaj txhua yam.Tsim thaij yog qhov tob tshaj plaws ntawm lawj xeeb lub hom phiaj thiab yog txoj sia ntawm kev loj hlob hauv kev ua neeg.  Kev tsim thaij yog ib txoj kev txiav txim tau tias vam meej, tsheej yeej, los sis swb thiab poob qis.

Kev tsim thaij muaj xws;

 

1       Tsim thaij tus kheej

2       Tsim thaij txuj ci

3       Tsim thaij cagku

 

 

1  Tsim Thaij Tus Kheej

Ua ib tus tub lawj xeeb nyob, yuav tau tsim thaij tus kheej txhua lub sij hawm. Tsis tau yog tias kawm txawj txawj, ntse ntse lawm es yuav nyob ywj ywm. Tus txawj tshaj mas yuav tau ua ntau tshaj lwm tus. Tus ntse tshaj mas yog tus khwv tshaj lwm tus. Tsim thaij tus kheej lub ntsiab yog kom hloov tus kheej txhua lub caij nyoog. Tsis hais nruab hnub hmo ntuj. Yuav tsum coj yus mus rau ib qho tshiab tshiab tas li. Txhob nyob rau tus hneev taw qub mus ib sim. Tsis hais fab txuj ci los sis laj lwg tswv yim.

 

2  Tsim Thaij Txuj ci

Tob tshaj plaws hauv kev kawm txuj yog kev tsim thaij txuj ci. Kev tsim thaij tshawb nriav txuj ci thiaj yuav yog ntsiav tshuaj kho tau yus haiv neeg mus rau kev vam meej thiab muaj peev xwm nres taus teeb meem yav pem suab. Tsim thaij txuj ci, tsis  tau yog hais rau fab txuj ci xwb. Nws hais tag mus rau fab kev txawj ntse tshawb fawb pej yam, thiab kev tsim kho hauv fab hwj huaj, toob xib, kev tsim kho twj swj, fab tsam phab meej thiab kev tswj fwm, kev coj noj coj ua nrog kev ncaj ncees.

 

3  Tsim Thaij Cagku

Yuav muaj kev tsim kho deb licas los xij, kev txhim kho, tsim thaij yuav tsum muaj loj hlob thiab khov hauv yus tsev neeg, tsob neeg, pab pawg, kev ntseeg, haiv thiab teb chaws, mas thiaj yog muaj kev tsim thaij ua zoo. Piv xws, pib tsim thaij tus kheej mus rau  tsim thaij txuj ci thiab kawg rau kev tsim thaij fab cag ku.   Neeg  yeej tsim lam nyob sib sim rau lub neej ua tsi ntsees ib yam dab tsi es tsis muaj pauv. Feem ntau yim ntse, yim huab pauv sai. Tsis tsim thaij, tsis muaj pauv mus los ces kev vam meej tsis muaj hnub pom.

 

Kev tsim thaij, yuav tsum yog txhob ntshai yam tib neeg ntshai thiab tib neeg ntseeg.  Tabsis, kuj tsis yog kom txheem nrees, yuav tau maj mam peem.

 

 

LAJ XEEB # 15

Teeb Meem 4 Fab

 

Kev ua tub txawg nyob, to taub thiab ua tau txhua yam lawm los zoo. Tab sis kev uas paub txog 4 fab teeb meem nyob ntawm tib neeg yog ib qho uas tseem ceeb. Nws kuj tseem yog lub ntsiab thiab lub ntsis ntawm kev pab lwm tus kom hla dhau yam teeb meem uas neeg  raug. Tsis yog Tub Lawj xeeb xwb, txhua leej kws txawj ntse los yeej yuav tsum tau los twm txog thiab paub txog tias neeg txoj kev muaj teeb meem los qhov twg los. Thiab vim licas neeg thiaj muaj teeb meem. Thaum muaj teeb meem lawm ho yuav tshawb licas thiaj pom tus teeb meem. Ua li kev tiv thaiv ne yuav siv dab tsi  los pab, thiab yuav pab licas?

 Yog li, tub lawjxeeb thiaj li tsim nyog paub txog kev tiv thaiv tus kheej ntawm ntawm teeb meem 4 fab uas nyob nram qab no mus;

Teeb meem 4 fab muaj xws;

1          Cev Zeej        

2          Xeev xav       

3          Kev Ntseeg

4          Cagku.

 

 

1. TEEB MEEM CEV ZEEJ:

Cev Zeej  yog lub cev ntaj ntsug. Ua neeg nyob txawm tias noj zaub mov ua rau lub cev loj hlob tuaj, muaj mob muaj kws tshuas pab kho, dhia ua rau yus lub cev  muaj zog zuj zus tuaj lawm los, ib qhov uas tseem ceeb tshaj tseem yog txoj kev  kawm lawjxeeb. Vim tias kawm lawjxeeb yog kawm kom  lub cev muaj ib yam twj los sis swj uas neeg ntsia tsis pom. Tsuas yog yus tib leeg xwb thiaj paub tias yus muaj ib yam tseem ceeb tiv thaiv yus txoj sia.   Ntau zaus tib neeg muaj teeb meem, muaj mob nkeeg thiab raug teeb meem, vim tib neeg tsis nco tiv thaiv lawv tus kheej lub cev ntaj ntsug. *Tib neeg ib nram muaj teeb meem los ntawm cev zeej  xws tsis paub txiag zeej txhiaj. Tsis ceev faj, cia lub cev zeej tsuag tsuag ces ua rau txhua yam tsuag raws qab tib si. Vim lub cev zeej yog tag nrog peeb zeej ntawm lub xeev xav thiab lij xeeb.   Lub ntsiab: Teeb meem cev zeej  yog kauj ruam ib hauv neeg txoj kev muaj teeb meem thiab yuav tau tiv thaiv. Tiv thaiv los ntawm, noj zaub mov thiab haus zoo, xyaum dhia ua zog yuav zog, thiab kawm kom muaj lawj xeeb rau yus lub cev. Li no ces tiv thaiv tau lub cev ntaj ntsug thiab pab tau lub cev.

 

2. TEEB MEEM XEEV XAV:


Peb ua neeg nyob muaj kev ntshaw loj thiab xav paub ntau raws tus cwj pwm txuab sim. Thaum kawg lub xav tau thiab xav muaj yog ob lub yuav luag kawg. Tas ntawm lub ntxhov thiab lub zoo mam ua ob lub kawg.  Teeb meem feem ntau muaj los ntawm Xeev xav. Yog li, xawm yuav muaj ib yam dab tsi los tiv thaiv lub cev ntaj ntsug lawm los zoo, tab sis ib qov tob tshaj ntawm neeg yog tiv thaiv lub lij xeeb.  Nws yog kawm los tiv thaij lub lij xeeb thiab.  Cov muaj teeb meem rau fab kev mob mus rau fab xeev xav (mental) vim lawm tsis paub txog kev tiv thaiv lub lij xeeb. Tub lawj xeeb kawm lawj xeeb yog kawm los tiv tag teeb meem 4  fab thiab ho txhim kho 4 fab.    Tshaj qhov no, kev kiv nta tswj fwm kev nyuaj siab kuv yog ib txoj kev uas tseem ceeb dua ntais rau kev daws  teeb meem xeev xav ntawm neeg. Xws li, thaum ib tus twg muaj kev ntxhov siab heev dhau lawm es ua rau cia li mob hlwb lawm li..no ces, txhais tau tias nws tsis taub paub txog 4 teeb meem zoo. Nws xam tsis pom tias nws raug tus teeb meem dab tsi tiag. Nws thiaj cia li ywj ntxhov siab mus lawm li.  Li cas los zoo, ib nqi tshaj no kom nco ntsoov tias teeb meem xeev xav tsis muaj qhov yog los tsis yog.  Vim xeev xav yog ib yam lub lij xeeb uas kiv tig txhua ntiag tiv thiab yog ib hom  teeb meem tsis ruaj chaw.

Kev tiv thaiv teeb meem xeev xav muaj  tau los ntawm kev kawm, nyeem, saib, sau  thiab kwm xeeb nrog rau kev xyaum. Tshaj no yog cuag kws kho xeev xav thiab kws laj xeeb.      Koj yuav khiav dhau tau, yog tias koj taub ib zeej txog tias txhua leej muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv, muaj kev txawj ntse ib yam nkaus xwb.  Tsis muaj leej twg tshaj leej twg, thiab tsis muaj leej twg tsis kawm cia li paub. Kuj tsis muaj leej twg es paub zoo lawm tseem tsis to taub.  Thaum ib yam twg tshwm sim rau koj lawm nco ntsoov saib tias seb nws yog pib los ntawm xeev xav  po, los los ntawm qhov twg tiag. Thiaj paub daws yam teeb meem uas muaj ntawd.

 

3.  TEEB MEEM KEV NTSEEG

Kev ntseeg yog qhov ua rau lub siab lub ntsws ua ib thooj. Yog qhov ua kom neeg nyob tau ua ke. Yog ib los lus cog khov los sis ib tus txiaj ntsim ntawm ib yam twg. Nws kuj yog kev cai, caj ceg, keeb ncau thiab lwm yam zoo moj yam. Teeb meem kev ntseeg thiab kev tiv thaiv kev ntseeg yog ib qho uas tawv thiaj daws tsis yooj.  Vim kev ntseeg muaj los lawm ntau hnub, ntau xyoo, thiab ntau pua tiam. Yog li thaum raug rau ib tus neeg twg lawm, yuav ua rau pej pej ib xwm khooj.  Li cas los zoo, nco ntsoov tias tau ib zeej yuav pab tau theem no. Ntxiv no, teeb meem kev ntseeg, nws muaj 2 feem xws yog ntseeg raws hom phiaj tiab ntseeg tshaj kev ntseeg.  Ntseeg raws hom phiaj yog tias koj muaj ib txoj kev ntseeg ua dab tsi lawm yuav tsum ua mus kom tsheej. Hos ntseeg tshaj neeg ntseeg  yog ntseeg yuam kev xws muaj teeb meem kev ntseeg lawm.  Teeb meem kev ntseeg yog ib qhov yus tus kheej muaj peev xwm xav tias dhia dhau yooj yim. Tabsis, ceeb laj muaj neeg dhia dim. Vim yug los xwb koj twg muaj teeb meem kev ntseeg xeeb nrog koj los lawm.  Tabsis, fem feeb txog. Qhov tseeb yog kom tau taub txog teeb meem fab kev ntseeg.

 

4.   TEEB MEEM CAGKU


Cag ku yog kev noj nyob ua ke, kev koom pab pawg, kev muaj chaw, muaj lub neej, muaj nyiaj txiag  txhua yam thiab kev tsheej ntawm feem neeg.  Teeb meem cagku yog teeb meem hauv ib haiv neeg, pab neeg thiab tag  lub teb chaws. Nws pib ntawm ib tus mus rau ib pab los sis pib ntawm ib pab los rau ib tus.  Teeb meem cagku yog ib hom teeb mem uas poob mus rau kev tshauj xeeb thiab kev tiv ua.  Nws nyob ntawm tus yeeb yam uas tus neeg raug ntawd seb yog kis twg. Tub lawj xeeb kawm tes taw los tiv thaiv txhua yam uas tau hais dhau los lawm.  Yam kawg nkaus uas yuav tau tiv thiav tus kheej thiab ho txhim kho mus yog teeb meem cag ku.  Kev uas taub xeeb zoo txog teeb meem cag ku yuav yog tus yuam sij qhiv qhov rooj rau txhua leej tub lawj xeeb kom txhob muaj teeb meem. Yog tias ho raug teeb meem cag ku lawm, txoj kev yuav daws yog yuav tsum tau cuag kws kho fab xeev xav los sis kws laj xeeb.  Vim thaum ib tus twg rau teeb meem cagku lawm, nws txoj sia nws twb khuv xim tsis npaum nws plam nws qhov uas nws ua ntawd.

 

Nram qab no yuav muab ib zaj piv txwv txog teeb meem 4 fab rau tau kawm.

 

Vam Xeeb yug nyob Lostsuas, tawg rog tuaj rau thaib teb. Ua neeg tawg rog poob teb poob chaw tau 15 xyoos nyob yeej vibNais. 15 lub xyoo los ntawd, nws tsis xav tuaj Miskas, vim xav kom Hmoob muaj haiv.. Yav tag nws kuj yog ib tus thawj coj loj nyob los tsuas thiab tseem yog ib tus xib fwb txawj tes taw heev. Lawv kaw yeej lawm, nws thiaj lam tuaj. Tuaj txog nws tsis nyiam kev coj teb chaws no.  Nws thiaj li ntxhov siab tas li. Ua rau nws mob tob hau, siab los luv. Thaum kawg poj niam tseem mus lawb dab thiab, nws thiaj  nrauj poj niam thiab cia li mob sawv tsis taus li lawm.

 

Zaj dab neeg no qhia tau tias; vam xeeb raug teeb meem 4 fab tag nrho.

Poob teb chaws, xav txog haiv neeg  yog teeb meem cag ku

Ntxhov siab yog teeb meem xeev xav

Poj niam mus lawb dab yog teeb meem kev ntseeg

Mob sawv tsis taus yog teeb meem cev zeej

 

Nws tus mob tiag tiag yog pib los ntawm teeb meem cag ku, mus rau xeev xav, mus rau kev ntseeg. Thaum kawg coj nws mus rau teeb meem cev zeej.  Thaum txog teeb meem cev zeej ces lub cev tsuag qauj thaib muaj mob nkeeg loj.

 

Tam sis no, peb pom tau tias teeb meem 4 fab yog ib cov teeb meem uas tshwm  sim rov qab quav qees. Nyob ntawm seb nws yuav pib qhov twg los xwb. Yog li, ua ntej los sis tom qab thaum koj raug ib yam teeb meem twg lawm, nco ntsoov seb nws los qhov twg los. Ces koj thiaj rov pom koj thiab pom qhov teeb meem. Thaum yus pom qhov teeb meem thiab yus lawm. Yus thiaj daws tau qhov teeb meem ntawd. Thaum kawg thiaj yuav yog ib tus uas dhia dhau tej  teeb meem uas tsim nyog dhia kom dhau. Paub txog thiab kawm txog teeb meem 4 fab yog ib ntsiav tshuaj zoo tshaj ntawm cov tshuaj uas zoo zoo nyob ntiaj teb no. Tsis tas li nws tseem muaj nrog yus mus ib txhis thiab faib tau rau lwm tus noj cawm sia tib si.

 

LAJXEEB 16

TUB SAB

“Nyiag txaus ib leeg noj ces tsis txhob nyiag,

nyiag cawm tag ib npoj ces yuav tau nyiag.”

 

Vimlicas ho kawm txog tub sab?

 

Vim tias feem ntau ntawm cov tub sab yeej ib txwm tsis xav tias muaj ib hnub lawv yuav tau ua tub sab li. Thaum lawv tseem nyuam qhuav  yug tau los. Lawv yeej zoo li koj thiaj kuv. Tab sis lub ntiaj teb no, tub sab kawm tau yam tsis muaj neeg qhia hlo li. Yog li koj thiab kuv wb los yeej tsis paub hnub twg yuav tau ua ib tus tub sab loj los sis me. Yog li kev to taub txog tub sab thiaj  yog ib qhov uas tseem ceeb rau txhua leej. Kom paub txog tub sab lub neej, tias tub sab yog leej twg thiaj ua licas ho muaj tub sab.

 

Thaum twg tseem muaj kev ntsaw, kev hlub, kev xav tau, thiaj kev noj haus ces tub sab yeej nrog tej no nyob mus ib txhis. Qee leej tub sab kev hlub, tub sab kev noj, tub sab nyiaj txiag, tub sab tua neeg tiab tub sab rov nyiag nws  tus kheej.

 

Tub sab muaj 2 hom loj loj xws

 

1          Tub sab peemzeej (phem, ruam, vwm, nyiag noj, nkees, txhob txwm, hlub, ntshaw)

2          Tub sab ntse ( koob xuam, zoo,  cawm neeg, muaj hom phiaj)

 

Thaum pib lub haus paus yog neeg paub thiab pom ib yam dab tsi. Pom tag  ces ntshaw. Ntshaw txaus ces ua. Ua tsis tau ces nyiag. Tab sis leej twg es thiaj yuav yog tus txawj nyiag thiab  kev nyiag txhaum  los tsis txhaum. Puas  muaj leej twg ua tub sab es tsim txiaj?  Nyob lub ntuj no, tsis muaj leej twg ua tub sab es tsim txiaj los sis muaj koob nto npe hlo li. Tsuas muaj qee leej thiaj li tub sab es nto npe vim thaum kawg nws ho tsis txhaum. Txhaum thiab tsis txhaum yog licas?

 

Txhaum yog: Nkees, txhob txwm, ntshaw luag, ywj nyiag.

Tsis txhaum yog: Cawm neeg, koob xuam, thiab muaj ib lub zoo phiaj.

 

Rov los xav, Koj puas tau nyiag dab tsi li hauv koj lub neej. Koj puas tau nyiag hlub lwm tus tib neeg? Koj puas tau nyiag noj dab tsi? Koj puas tau nyiag luag tug los sis nyiag ib yam uas luag hu koj ua tub sab?

 

Koj mam xav koj thiab teb rau koj. Tsam no koj paub lawm tias koj yog hom tub sab twg. Thiab koj puas muaj kev txhaum. Kev txhaum daws puas tau los sis txhaum ib txhis? Yog koj yog ib tus ntawm pawg ib no ces, feem ntau koj  txhaum lawm. Kev txhaum daws tau, yog tias koj siv nws ua yuam sij qhib kev taug. Es txhob ua txhaum ntxiv lawm. Hos yog feem ob no ces kuj yog ib qhov zoo.  Tsuas tab koj nco ntsoov tias  tub sab lub neej tsis kav ib sim.  “Txoj kev ua tub sab uas zoo tshaj ces yog  nyiag kom tau luag lub tswv yim los ntxiv rau yus lub xwb, tsis yog nyiag luag pob los ua koj pob.”


LIJ SIM 17

 

KEV NTSEEG

Kev Cai Ntseeg

Zeej zeej muaj kev ntseeg. Ntseeg heev dhau ua rau puas peev xwm. Tsis muaj kev ntseeg ua rau tsis ciaj neeg. Yog li yuav ua licas? Qhov tseeb nyob twg?

Tus ntseeg tseeb yog tus to taub kev ntseeg thiab tsim kev ntseeg rau txhua leej.  Tus mus teev hawm kev ntseeg yog tus ntseeg thiab pom  kev ntseeg.  Nws kuj  xav kom muaj kev ntseeg. Tus ntseeg dhau thiab siv kev ntseeg los ua lub neej yog tus tsis to taub kev ntseeg. Tus tsis siv li kuj yog ib  tus tsis paub kev ntseeg tib yam nkaus.  Vim kev ntseeg muaj phem thiab zoo. Kev ntseeg tsa tib neeg  thiab rhuav tib neeg.  Nws kuj yog qhov ua rau tib neeg los sib koom ua pab pawg, los ua ib nqag.  Tab sis thoob lub ntiaj teb no, kev ntseeg  feem ntau tsis tau ua rau neeg vam meej. Tab sis ua rau neeg muaj kev cais feem.  Ib nrab tseem poob qis vim kev ntseeg. Xws, Hmoob, Indian, thiab Egyt.

Yog li, kev ntseeg kev cai txhua yam thiaj yog ib qho uas tseem ceeb. Yog hnov luag ntseeg, pom luag muaj kev cai ntseeg zoo, es yus mus ntseeg raws luag xwb ces, tsis yog ib txoj hauv kev zoo. Los yog yus niam yus txiv ntseeg ces yus cia li ntseeg kuj tsis yog ib txoj kev yuav ruaj mus ib txhis.  Qhov yuav ruaj yuav tsum yog yus yog tus tsim, tus kho, tus to taub  thiab tus ntseeg tib si. Mas thiaj li yuav ruaj tiag tiag.

 

Muaj ib qhov piv txwv xws li nram no.

 

Txij xyoo 1975 los mus. Hmoob muaj ntau pab tau hloov lawv txoj kev cai. Tsis yog hloov txhim kho kom txoj kev cai zoo dua qub. Tabsis, yog hloov mus lawb dab, mus ua lwm yam. (Nco ntsoov koj muaj cai ntseeg yam koj ntseeg tau. Nov tsuas yog tus lajxeeb hais txog xwb) Qhov lawv hloov ntawd, vim yog tias Hmoob  tej qub kev cai ib txheej dhau ib txheej tsis muaj pauv. Hmoob feem coob ntseeg heev raws li tej laus coj  los. Qhov no ua rau Hmoob tsis muaj kev vam meej. Vim me tub me nyuam dhia tsis dhau lawv txoj kev ntseeg uas tej laus ib txwm muaj los. Xws li, Hmoob Yaj caiv plawv mus ib sim. Thaum twg yog tham txog lub plawv, ces cov Hmoob yaj ib ce yaj ntshis. Txhua xeem sib xws nkaus.

Ua cas ho tsis muab xav rov qab. Yog thaum ub muaj ib tug xav rau txim rau cov Hmoob yaj es dag kom lawv caiv plawv mus ib txhis no ne? Ib yam yus saib yeeb yaj duab. Es pom rawv tias muaj ib tug yeeb ncuab ntxias tau pab Hmoob Yaj caiv plawv no ne?  Puas muaj ib tus Hmoob Yaj twg uas cia li yuav nyob twj ywm los sis yuav sawv tsees tsis txaus siab. Kuv ntseeg tias, ntshe yuav mob lawv siab thaum lawv paub tias raug dag. Tiam sis licas los zoo. yeej paub tseeb lawv caiv plawv vim yog nco txog tub ruam uas raug tua yam tsis tsim nyog. 
 

Ntxiv ntawd, Leej twg pauv tus ntawd yog tus phem thiab yuav raug kev npam.  Ntau pua xyoo los no. Hmoob lub neej, ib tus mob yuav tuag los tseem yuav ua  dab tag mam coj mus kho mob. Los sis ib yim pluag pluag es tus txiv tsev los sis niam tsev mob mob twb yuav tuag. Me nyuam los tsis tau noj tas nrho. Tseem yuav tau fiv dab txog li ntawm tus npua mus rau tub nyuj.  Hmoov zoo, tus neeg ho zoo rov los. Tsis muaj nyiaj los yuav tau mus txais. Mus txais ua rau tsev ntawm tshuav luag nqi. Me tub me nyuam tsis tau kev pab ntawm niam txiv. Me nyuam lub neej pem suab poob qis. Txoj kev cai zoo li no, ua rau tsev ntawd yuav tsis muaj lub neej nrog luag ua. Vim tej nyiaj txiag muab coj mus siv rau kev ntseeg tas lawm.  Ib nrab xav tias, ua li no yog kho mob raws Hmoob kev cai. Tabsis, qhov tseeb yog cov ntawd dhia tsis dhau kev ntseeg. Thaum dhia tsis dhau kev ntseeg Ces, raug pw rau kev ntseeg los sis khiav mus lawb dab. Thaum pw rau kev ntseeg los sis lawb dab ces yam tsiaj poob npoj. Uas yog Hma yuj tau lawm.

 

Yog yuav muab piav li dab neeg ces yog tias, thaum ub muaj kev cai, vim xav muaj kev cais. Kev cai thiab kev cais ua rau neeg lub zeem muag luv.  Cov vam meej tshaj yog cov dhia dhau ntawm kev cai thiab kev cais. Cov xav cais thiaj tsim kev cai. Cov tsis paub thiaj ua cov coj kev cai. Txheej dhau txheej, kev cai tiab kev cais thiaj li poob los mus ua kev ntseeg. Thaum los txog theem ntseeg lawm. Lub sij hawm muab suav yog txheeb xyoo xwb. Leej twg los thiaj li dhia tsis dhau. Tab sis koj ua tau, yog tias koj ntseeg koj. Vim hasi tias “Ib txoj kev cai ntseeg uas zoo, mas yuav tsum yog txoj kev ntseeg ntawd, ua rau neeg vam meej thiab pauv raws kev txhim kho mus tau. Mas nws thiaj yog ib txoj kev ntseeg uas zoo tiag.Hos txoj kev cai  ntseeg twg es ua rau neeg txom nyem thiab pauv raws kev txhim kho tsis tau ces nws tsis yog ib txoj kev ntseeg tseeb. Nco ntsoov tias peb ua neeg nyob yog yus tsis hloov yus ces ntiaj teb yuav hloov. Thaum ntiaj teb hloov ces lub ntuj ua daim av. Yus mam thim xav los yeej pab tsis tau.

 

LAJXEEB 18

“TAU TAUB NEEG”

 

Tsis muaj ib yam dab tsi nyuaj tshaj kev tau taub txhua yam. Ib qhov kev to taub uas zoo thiab pab tau tib neeg ces yog tau taub tib neeg.  Tib neeg yug los muaj phem zoo ua ke. Xeeb txawm los nrog kev ntshaw, noj, cais thiab hloov. Neeg ib txwm pom tus kheej zoo dua lwm tus. Neeg muaj kev ntshaw ntau theem. Pib ntawm kev noj haus mus rau kev ntshaw ua tus coj thiab xav kom yog tus tswv ntawm txhua yam. Yim ntse yim xav tau ntau, yim ruam yim tsim teeb meem kub ntxhov. Tsis ntshaw, tsis ntse thiab ruam tib si ces yog tus tsis txawj txav lawm xwb. Tus tsis txawj txav ces yog tus nruam sim  lawm.

 

Yog li yuav ua licas thiaj yuav to taub tib neeg zoo?

Yuav to taub, yuav tsum saib tib neeg tus cwj pwm raws nram no mus;

 

Qee leej zoo ntsej zoo muag, tab sis siab luab tsuab

Qee leej ncaj ncees, tabsis sab hauv qias neeg

Qee leej tsawg ncauj lus, tabsis nws coj tus

Qee leej sab nraud tawv qhawv, sis sab hauv muag zawv

Qee leej ua num ciaj tuag tsis ntshai, tab sis nyiag khoom zais

Qee leej tub sab, tiam sis siab ncaj

Qee leej Tub nkeeg, sis ho nyiam pab neeg

Qee leej txawj ntse, tab sis nyiam noj pejxeem tes

Qee leej zoo li ruam tab sis ntse tshaj maum txuas

Qee leej hais muaj zaj, tabsis tsis muaj keeb kav

Qee leej siab muag muag, tab sis tswv yim siab dua roob tsuas

 

Liaj txheej sim kom tau taub tib neeg muaj 7 yam xws;

 

1          Sim muab ib zaj dab neeg los qhia rau nws. Soj seb nws kev txiav txim ncaj licas.

2          Sib cav sib ceg nrog nws, sim seb nws kev teb ncauj lus zoo licas. Nws txais puas    raug ntsiab.

3          Tuav xam tswv yim, thov tswv yim. Sim seb lajxeeb tob ntiav licas.

4          Teem caij seb puas keeb kav sijhawm.

5          Xa xov xwm phem rau nws. Sim seb siab puas tawv. Tawv los muag.

6          Sim dej cawv, nyiaj txiag, poj niam seb nws qhov ntshaw, qhov tseeb, lub phem nws             puas hais tawm los.

7          Thov sim seb nws kev pab, kev hlub, zoo licas.

 

Li no ces, yuav muaj peev xwm paub tau tias neeg zoo licas. Thaum yus paub lwm tus thiab yus lawm ces yog yus paub neeg.

 

LAJXEEB 19

“Khoom Plig”

 

 

Txiv plig tau lub npe los ntawm muab khoom plig. Tsis yog tus leej txiv uas pom sawv daws tej ntsuj plig.[1]   Ib hnub txiv plig muab lawm ntau yam rau tib neeg. Txiv plig thiaj li tau lub npe hais tias “Txiv plig.”  

 

Kev nyob nrog tib neeg, nrog phooj ywg, thiab lwm tus zoo ib yam li txiv plig nrog nws tej me zeej nyob. Nco ntsoov muab khoom plig rau lawv.

 

Twb tsis muaj dab tsi li ne? Yuav muab khoom plig licas no?

 

Khoom plig muaj 2 yam xws:

 

1          khoom plig

2          Kuab plig.(Lus plig)

 

Txawm koj tsis muaj ib pob khoom plig rau leej twg los, koj muab tau lus plig. Lus plig yog lo lus zoo xws li, foom koob hmoov zoo, nug tej lus nug uas muaj koob hmoov zoo rau lwm tus. Los sis teb tej lus yus teb rau luag kom muaj koob Hmoov. Thaum koj nrog lwm tus tham, txhob nug tej niag lo ua neeg nkees mloog los sis plim pliaj tag. Ho txhob teb tej niag lo kom luag fee kiag.  Khoom plig kav ntev tsis npaum kuab plig. Vim khoom plig yog ib pob uas txawb cia tau xwb. Nqa tsis tau nrog lub cev ib sim.  Kuab plig yog ib kuab lus uas yus muab rau leej twg lawm ces, tus ntawd nqa tau nrog nws mus txhua qhov. Thiab nws tseem yuav muab faib tau rau lwm tus.

 

Yog li, nco ntsoov muab khoom plig rau tej phooj ywg, me zeej, thiab txhua leej tib neeg. Muab rau luag ces,  luag txawj muab rau yus. Tiam sis ho txhob tos tos khoom plig. Vim qee zaus, muaj tus muab los kuj tsis  muaj tus txawj txais.  Qee zaus muaj neeg muab khoom plig rau yus lawm, tab sis yus tsis paub. Vim khoom plig tsis zoo sib xws. Nws muaj khoom plig thiab kuab plig.

 

“Khoom plig tsis yog nyiaj thiab kub, tab sis yog ib feem tob tshaj ntawm kev hlub.”

Tsis muaj leej twg tsis muaj khoom plig. Kuj tsis muaj leej twg tsis tau txais khoom plig tib yam nkaus. Tus tsis muaj thiab tsis tau txais ces yog tus tsis paub txog khoom plig xwb.

 

 

LAJXEEB 20

 

“Neej Thiab Dab”

 

“Pom dua dab, paub dab zoo, txuas tau lus nrog dab ces yog dab tus yeeb ncuab. Tsis paub dab, tsis pom dab, tsis pab dab, tsis hu thiab teev  dab ces yog dab tus phooj ywg.”

 

Neej thiab dab zoo ib yam phem thiab zoo.   Ua thawm niaj thawm xyoo nyuam qhuav tau lub koob npe tias zoo. Tabsis, ua phem mas tib ntsais muag xwb.  Xav pom dab mas nrhiav thoob ntiaj teb los nrhiav tsis tau. Tabsis, xav ua dab tus yeeb ncuab mas tib pliag xwb.

 

Ua neeg thiab ua neej los zoo ib yam lo lus “neej thiab dab.”   Nyob twj ywm txhob thab lwm tus, ces luag hwm yus.  Mus thab luag rau ub rau no, ces luag saib tsis taus yus.  Muaj zoo txuj cia qhia tib neeg. Txhob coj mus khav theeb. Khav theeb ces leej twg los ntxub yus. Thaum ntxub yus ces yus raug dab.  Raug tus dab neeg ntxub yus.

 

Dab ces yog los lus uas yus ib txwm hais  “yog dab tsi ne.”[1]    Kab lus “Yog dab tsis ne?” los ntawd “Dag”. Dag yus txaus ces los dag mus ua dab. Ces dab  yog txhua yam, yog yam yus rov hem yus. Yam neeg saib tsis pom, yam tshwm sim hem neeg. Yam uas hnov txog xwb, yus tsis pom. Yam ntshai dawb dawb, tsis muaj tus tseeb thiab yog tus xyw liv foob cua.

 

Li ntawd, thiaj hais tias  “Tus ntshai dab yog dab tus yeeb ncuab. Tus teev dab yog dab tus yeeb ncuab. Tus pom dab los yog dab tus yeeb ncuab.  Tus tsis paub dab, tsis teev dab, tsis ntshai dab, ua yeeb ncuab rau dab yog dab tus phooj ywg”.

 

Ua neej thiab dab, ua phem thiab zoo, txawj thiab khav thawj yuav luag sib xws nkaus.  Ib tus kws lij xeeb yeej tsis lam tsis to taub txog neej thiab dab li.  Vim tau taub ces yog  dab tus phooj ywg. Tsis tau taub ces tseem yog dab tus yeeb ncuab. Yog thaum twg tseem yog dab tus yeeb ncuab ces yeej tseem yog neej tus yeeb ncuab tib yam nkaus.

 

Dab nyob hauv siab ntsws, tseem pom neeg ces pom dab. Tsis pom neeg ces tsis muaj dab lawm. Neeg thiab dab yog ib tus. Koj ntshai dab ces yog ntshai koj tus kheej. Dab los yog koj, neej los yog koj.

 

 

LAJXEEB 21

“TAU TAUB POJ NIAM & TXIV NEEJ”

LUB HOM PHIAJ & TXOJ KEV HLUB

 

 

"Txiv neej feem ntau nyiam poj niam vim yog qhov zoo nkauj thiab mloog lus.

Poj niam feem ntau nyiam txiv neej yog qhov muaj meej mom thiab nyiaj ntxiag.

Ob tog tsis sib xws..Txawm thaum pib yuav pib licas los xij. Thaum xaus feem ntau yeej xaus rau ob txoj kev no".

 

Yog hais txog ntawm txiv neej thiab poj niam nkaus xwb, txiv neej lub hom phiaj yog mus kom txog poj niam. Pom niam lub keeb phiaj tos kom txog tus txiv neej ib yam nkaus. Nyob rau poj niam thiab txiv neej lub cev muaj kab xeeb khiav sib xyaw. Txheej dhau txheej yeej sib tov loj hlob tshwm los mus ua ke. Cia li yuav cais tag tiam tsis tau. Tab sis kawm kom to taub yog ib qhov zoo rau kev ua neeg.  Vim licas?

 

Vim hais tias, thaum twg yus tseem yog txiv neej ces yus yeej khiav tsis dhau poj niam. Hos yog yus tseem yog poj niam ces yeej yuav khiav tsis  dhau txiv neej ib yam nkaus thiab. Vim neeg lub cev xeeb nrog txhua yam thaum yug los lawm.

 

Tabsis, ib feem ntawm ib hom neeg kuj muaj xws; ibtug  txiv neej khov, mas ntshai poj niam tshaj plaws. Hos ib tus poj niam zoo xaiv txiv neej kawg kiag thiab.

 

Tus txiv neej khov, tsis kov poj niam hlo. Vim nws txuag nws lub cev. Nws paub zoo tias nrog ib tus poj niam pw ib zaug xwb ces lub zog poob lawm 3 hnub deb.  Hos ib tus txiv neej pem zeej  tau nrog poj niam pw ua ke ib hmos xwb, nws zoo siab lawm tshaj 3 hlis.

Ib tus peem zeej poj niam tau nrog ib tus txiv neej pw ib zaug, nws zoo siab heev thiab nco nco. Tabsis, ib tus zoo poj niam tau nrog txiv neej pw ib zaug, ua rau nws mob thiab pw tsis tso zog.

 

Vim li saum no, thiaj yuav tsum to taub txog poj niam thiab txiv neej.  Txoj kev tiv thaiv kev puas tsuaj hauv tsev neeg, lub neej thiab paub tig sib kho. Vim yus xub to taub tias poj niam xav tau dab tsi ntawm yus. Yus hov xav tau dab tsi ntawm nws. Thaum ob leeg los ua neej lawm, es yog ob leeg tsis tau li siab xav no. Ho yuav ua licas. Tib txoj kev sib to taub zoo zoo ua ntej txog poj niam thiab txiv neej xwb thiaj kho tau thiab yuav rov cawm tau poj niam thiab txiv neej.

 

Laj xeeb 22

"Ntoo yiag thiab ntoos tuaj pos"

 

Ib roob ntoo, tus twg yiag tshaj, nws siab dua thiab neeg ntsia pom tseeb dua. Tus twg nkhaus thiab tuaj pos heev neeg ntsia tsis pom thiab ntshai txav ze.

 

Kev ua ib tus thawj coj, ua neeg, ua neej thiab ua ib txoj hauj lwm twg, tsis hais loj me. Nyob ntawm qhov hais tias seb yus txawj siv lij xeeb dab tsi los tig yus txoj dej num. Qee chim ua ntoo yiag, qee chim ua ntoo tuaj pos. Qee chim muaj kev ncaj ncees tee, qee chim muaj kev sib faib sib cais. Yuav ua ntoo yiag thiab ntoo tuaj pos los nyob ntawm yam uas yus tab tom ua ntawd. Tsis yog txhua yam tag nrho yuav ua ntoo yiag xwb.  Vim ntoo yiag ces zoo sim riam heev. Piv xws, ib tus neeg tuaj ncig ncig pom ib tus ntoo yiag yiag, tej zaum nws cia li ua tej yam xws li, "Aub tus no cas yiag ua luaj lau, tib riag rau mus lawm"  Tej zaum neeg ho tuaj txiav ua tsev los lawv yeej txiav tus yiag xwb thiab. Pem roob cov ntoo yiag thiag tag zuj zus. Hos ntoo nkhaus thiab tuaj pos heev los tsis zoo. Vim nws thaiv kev thiab tej zaum yuav chob los sis phom sij rau tib neeg. Thaum kawg kuj yuav raug ntov pov tseg ib yam nkaus. Pem roob, Thiaj li tshuav cov yiag ib nrab, nkhaus ib nrab ntau dua.

 

Piv rau ib tus kws txawj ntse thiab ncaj ncees. Thaum neeg muaj teeb meem los nqa tuaj so thiab tuaj sab laj rau nws. Nws ua yuam kev me ntsis xwb los neeg tias tim nws, vim nws ib txwm tsis tau ua txhaum dua li. Hos, tus ib txwm ua phem ces neeg hais tias, yawg no ib txwm phem no xwb. Leej twg muaj kev nyuaj siab los tsis mus thawj nws. Nws ho ua phem los tsis muaj leej twg mus hais nws, vim nws ib txwm phem. Ua mus ua los phem dhau yuam cai, kuj yuav rau ntes kaw. Thaum kawg tus zoo dhau los tsis yog tus zoo, tus phem dau los tsis yog tus zoo.

 

LAJ XEEB 23

 

"UA THIAB TSIS UA"

"Txhua zaus, tsuas ua txhua yam kom haum luag xwb ces yog rhuav yus tus kheej. Qhov tseeb tshaj yog ua li yus xav ua thiab ua kom haum yus lub siab"

 

Tsis muaj ib yam dab tsi ua thiab tsis ua es cia li yog thiab tsis yog. Yam yus ua yog "yam  yog tas li xwb". Thaum twg ua yuam kev lawm thiaj mam tsis yog. Thaum tsis yog lawm ces pauv dua xwb. Tsuav yus hais tias yog ces nws cia li  yog thiab yog kawg kiag.

 

Lub tswv yim no yog txhais tau hais tias, thaum yus ua ib yam dab tsi los xij. Txhob cia luag txiav txim siab thiab ua raws li luag lub siab nyiam los sis ua kom haum luag xwb. Yus tus kheej yuav tsum yog tus txiav txim siab, ua tus ua thiab ua li yus lub siab nyiam. Thaum kawg yuav tsum ua kom tau li yus qhov xav tau.

 

Piv txwv ib qhov khooj xwb thiab theev nyom xws li nram qab no,

Muaj ib tug zeej xeeb, zoo neej thiab ntse txawj txeeg. Neeg xyav lub koob meej nto lug mus thoob qhov txhia chaw. Nws zoo puav tam li ib tus hauj sam kub uas leej twg los teev hawm. Tus neeg zeej xeeb no nws yuav tau ua txhua yam kom haum pej xeem siab xwb. Ua tsis tau ib yam dab tsi tshaj hlo li. Ua lub neej npua rawv lub koob meej yam li tus hauj sam npua ntaub daj. Thaum twg hle daim ntaub ces zoo li cia li yuav tsis yog hauj sam lawm. Xws li tias yog tus zeej xeeb ntawd lam ib nyuam ua txhaum ces nws cia li yuav poob mus rau qhov neeg tsis nyiam thiab ua tsis haum neeg lawm.

 

Thaum zoo li no ces zeej xeeb zoo li tus neeg tuag tes taw, tuag duav, thiab raug rau txim los ntawm pej xeem thiab tsoom sim.  Coob tus zeej xeeb tau swb lub neej txawj txeeg thiab txoj kev ua neej vim lawv txoj kev zoo thiab raug pej xeem rau txim rau lawv yam tsis muaj leej twg to taub hlo li. Yog yuav muab tham ces ib chim yog ib chim tsis yog. Tus zoo yog tus swb, tus xav kom luag ua li yus lub siab xwb thiaj yog tus yeej.

 

Txuas mus no, Tsis nroo thiab tsis noog txog laj xeeb no los tau. Tab sis, ib hnub yuav rov qab los nyeem dua ib zaug hais txog laj xeeb no. Thaum twg 25 xyoos los sis 30 xyoo, mam  yog lub caij nyoog tib neeg yuav tau tig los nyeem txhua leej. Yog koj dhau 30 xyoo lawm no ces kav liam los tau, yog koj nkees. Hos yog koj tseem tsis tau muaj 30 xyoo no ces ib hnub twg koj muaj 30 xyoo rov los nyeem zoo zoo thiab lim fib dua. Koj yuav kawm tau ntau yam los ntawm sob lus no.

 

Tsis tag li, Rov tig los xav puas muaj ib zaug es koj tsis ua vim yog ntshai tsam lawv hais koj, tab sis koj lub siab mas tshee hna rau thiab xav kom koj ua tau yam ntawd kawg kiag. Tsuas tab yog koj rov hem koj es koj ntshai tsam ua ces tib neeg ntxub koj thiab tsis nyiam koj los sis tsis haum lawv siab. Qhov uas dhau ntawd,

 

Lwm tus tsis txaus siab ces koj cia li tsis ua

Los yog koj tsis txaus siab es koj thiaj tsis ua. Kuv xav mas koj ntshai es koj thiaj tsis ua xwb. Tus ntshai ces yog tus tsis to taub txog nws thiab neeg hlo li.

 

Vim hais tias; Kev ua neeg ua txhaum, ua yuam kev, txhua yam puav leej yog cwj pwm tseem ceeb ntawm neeg. Ua dab tsi los tau tas nhro, tsuav txawj pom txoj cai thiab txawj ua xwb. Tsis muaj leej twg yuav raug npam thiab raug vij sub vij sw. Tus raug vij sub vij sw thiab npam yog tus pheej ua raws li luag lwm tus lub siab thiab tsis ua kom tau li yus siab xav. Ua neeg nyob yuav tsum hla kom dhau txoj cai neeg thiab nyob saum toj ntawm tib neeg. Ua txhua yam uas tib neeg ua tau.  Tus ua txhaum rov ua dua thiab ua tas li yog tus xub dim.

 

LIJ SIM 24

 

Muaj & Pluag

 

Muaj thiab pluag tsis yog lag luam los sis ib yam xav muaj cia li muaj. Xav pluag cia li pluag. Muaj thiab pluag nws tshaj li ntawm qhov kev ua lag luam thiab poob peev. Koj yuav tau txiav txim siab hlov mus rau qhov muaj yog tias koj xav muaj. Hos yog koj xav pluag, ces koj yuav txiav txim siab hlo mus ua tus pluag kiag. Hos tsis li no ces koj yog neeg tsis muaj kev txiav txim siab hlo li. Dab neeg hais tseg tias; thaum ub muaj ib tug huab tais xav paub seb ntij teb no neeg nkees zoo licas, neeg pluag zoo licas thiab neeg ua neej licas. Ces nws thiaj pib ntawm qhov neeg tub nkeeg. Nws txib kom nws tej tub qhe mus nrhiav seb lub ntiaj teb no leej twg yog tus tub nkeeg tshaj plaws. Ces cov tub qhe thiab mus nrhiav li nram no.....mam sau ntsiv...

1. pw tos txiv poob los...

2. tub sab....

3. tsev kub hnyiab....

 

Thiaj tau tus super tub nkeeg los...rau huab tais..

LAJXEEB 25:   LAWJ XEEB KIM NUJ TXUJ

Lawj xeeb tus txiaj ntsim mas pib ntawm ib mus txog pua. Pua mus rau txhiab thiab txhiab mus rau roob lawm li. Txij xyoo 1985 los mus, lawj xeeb muaj nuj nqi licas rau haiv thiab rau Hmoob los sis pab leej twg koj mam li mus nug.

1985: Lawj xeeb pab koom haum Vib Nais. xf. Fwm Thoj, Koob Huaj Thoj, Yaj Kub, Tshuaj Thoj, Yaj Thaiv thiab coob tshaj li 50 leej tub lawj xeeb tau pab lub koom haum no ua ntu zus los mus txog xyoo 15 uas yog txwm caij nyoog puv 15 xyoos teev hawm. Hnub teev hawm xaus thiab muab ntawv pov thawj ntawd xf. Thaiv thiab Tf. Tshuaj Thoj tau txaus daim ntawv koom siab teev hawm 15 xyoos.

Xf. Fwm Thoj thiab Yaj kub tau Pab cawm cov nom tswv coob leej xws Paj Kaub, Yaj Txoov, Nyiaj Looj Muas thiab ntau leej. 1985-1992.

1995-2005: Xf. Yaj Thaiv los ntxeev tus lag luam rau lawj xeeb. Pib ntawm cov production mus ti rau cov tub lag luam peem zeej. Cawm tau kev yeeb yam loj hlob ua rau neeg caum tsis tau pab lawj xeeb hlo li.

2001-2003: Koob tsheej Xyooj, Thoj Xyooj, Pob Tsuas, Tsab Pov thiab xf. Yaj thiav los koom tes khiav lub network Gano Excel uas loj tshaj plaws hauv Hmoob keeb kwm ib zaug rau hauv Fresno, CA. Muaj 5000 tawm leej tub teg tub taw.

2002-2008: Tsab Kub, Billy Xiong, Dr. Tou Her, xf. Yaj Thaiv, Huas Vaj tiab cov tub lawj xeeb tau Pab koom haum hais cai los sis Laura Xiong. Thoob Miskas tub lawj xeeb yog lub zog.

2003-2005: Xf. Yaj kub tsim lub Cultural Center pub rau Hmoob Thaib.

2005-2010: xf. Yaj thaiv pib xa tswv yim thoob ntuj mus pab tej thawj coj thiab koom haum kom hloov vision thiab npaj siv numbers los sis economic los tiag taw ua neej. Npaj sib tw rau kev noj haus thiab ua neeg zoo.

2006-2010: Xais, Nplooj , Xf. Ntxhuav, Teeb, Kum, Liskub thiab xf. Lauj tsu sawv tuav koob txuj.

2008-2010: Muaj Vaj hais xov tooj cua txhawb Hmoob, lub neej hmoob thiab nqua hu kom Hmoob sib hlub. Ua rau thoob ntuj tau hnov Hmoob txoj kev sib hlub, sib pab thiab koom tes.

2008-2010: xf. Yaj Looj sawv tuav koom haum Hmoob Lao Family, MN.

2010-2020: Xf. Yaj Thaiv npaj cob qhia kev noj haus, kev lag luam, kev nqis peev, kev sib tw ua zoo thiab kev ua kwv tij phooj ywg mus thoob ntuj rau tej nom tswv thiab cov koom haum.  Tsis hais yawg VP, Yaj Teeb los sis coob leej puav leej tau txais xf. Thaiv lub tswv yim npaj sib tw tiam 21 no. Xws li yog qhia kom siv lag luam ua ntej thiab sib Hmoob tus numbers los kho Hmoob xwb ces yeej lawm.

2011-2030: Lawj xeeb npaj pab teb chaws US, China, Laos, Thailand, Burma, Australia, France thiab Vietnam txhim kho kev lag luam rau Hmoob. Npaj design lub Hmong Council for International Economic Development.

 

Lawj xeeb puas muaj nuj nqis. Koj mam li ntaus nqi seb lawj xeeb kim nuj txuj, kim npaum li cas? Koj puas xav ua lawj xeeb thiab puas tseem ceeb. Puas txaus ntshai thiab txaus fwm. Nov yog lawj xeeb kim nuj txuj.

 

Laj xeeb 26 

 

Special quotations from master xf. Thai Yang

10/5/2013

 

Speech to the masses by xf. Thai during his presentation to all members and broadcast live by many TV channels.

 

"35 years after i have been through many major events in my life starting from the jungle of Laos, to the refugee camp, the many jobs that i held and finally founder of the World One Gate."  (For listing of his careers or jobs check on Www.theworldone.com).

 

What do i see and why?

 

1. I found that Bill Gate has always been hiring very smart people. Gate has been quoted as saying "if we weren't still hiring great people and pushing ahead at full speed, it would be easy to fall behind and become some mediocre company." Gate chose a lazy person to do a hard job, because a lazy person will find an easy way to do it.

 

2. I noticed that the dynamic range between what an average person cold accomplish and what the best person could accomplish was 50 or 100 to 1. Meaning that a small team of A+ players can run circles around a giant team of B and C players. Steve Jobs is the leader of this idea.

 

3. I understand that development can help great people be even better-but if i had a dollar to spend, i'd spend 70 cents getting the right person in the door. Paul Russel is the master of this idea.

 

4. I master my own idea whcih smilar to Mr. Warren Buffett that we must look for three qualities; integrity, intelligence and energy. And if we dont' have the first, the other will kill us. it's true..let said if we hire somebody without integrity, we really want them to be dumb and lazy.

 

5. And I finally explored the new math that can calculate a new way of life for the 21st and 22nd generations. Meaning that evolutions of ideas and life have been changed from Sun Tzu to Mao, Ghandi, Dr.Kings, Nelson, and Sukyi of Burma to Gate and Warren Buffet (leader of the investment and champion of the new world). The new generation and transformation of ideas is very sample and easy to follow. Just do what Warren Buffet and Gate do every day.

 

So i found World One Gate and the idea and theory is to follow these global leaderships. I This big principle or idea called win, win and win.  Meaning that if we do something and we win, then we win. If the enemy win, we win again. If the whole world win, then we win forever. This is what Gate and Buffet do every day. So the special strategy of World One Gate is to invest, innovate the community and invent new leadership.